REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego KidyB2B
§ 1.Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kidy-b2b.pl prowadzony jest przez Kidy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopijników 73B, 03-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000850155, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł , NIP: 5242903748, REGON: 386553228, zwany dalej Sklepem

§ 2.Definicje
 1. Klient – Hurtownik korzystający ze Sklepu.
 2. Hurtownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, nie będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dokonująca Zamówienia Towaru, w celu jego dalszej odsprzedaży po dokonaniu zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, która formalnie uzyskała taki status.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.kidy-b2b.pl
 4. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.
 6. Konto - indywidualne konto Klienta stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.
 7. Koszyk - funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 8. Polityka Prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klienta dostępny pod adresem www.kidy.pl
 9. Rejestracja - czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności umożliwiająca dokonywanie zamówień w Sklepie.
 10. Umowa o świadczenie usług - umowa zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, na podstawie której Sklep świadczy Klientom drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na: złożeniu zamówienia, zawarciu umowy oraz umożliwieniu wystawiania opinii dotyczących towarów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta będące złożeniem oferty zawarcia umowy ze Sklepem. Po akceptacji zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia i wykonania umowy.
§ 3.Informacje ogólne
 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu:
  1. określa zasady korzystania ze Sklepu,
  2. określa tryb i zasady zawierania na odległość umów ze Sklepem,
  3. pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po Rejestracji Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.
 4. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sklep kidy-b2b.pl jest przeznaczony dla klientów biznesowych i obsługuje wyłącznie klientów z przyznanym statusem Hurtownika. Sklep internetowy zwany będzie dalej "Sklepem B2B".
 6. Sklep B2B jest przeznaczony do dokonywania zakupów hurtowych, do dalszej odsprzedaży.
 7. Klientem Sklepu B2B może być jedynie firma posiadająca numer NIP.
 8. Ceny podane w sklepie są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 9. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.
 10. Promocje i rabaty nie łączą się, co oznacza, że w przypadku oferty specjalnej klient może skorzystać z jednej usługi promocyjnej (rabat klienta albo promocja w Sklepie B2B).
 11. Sklep dokłada starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone zdjęcia i opis mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych towarów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów np. kolorami.
 12. Niedozwolone jest zamieszczanie w sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym
  1. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
  2. naruszających prawa osób trzecich,
  3. stanowiących stworzoną na zamówienie, nieautentyczną opinię Klienta o sklepie lub jego towarach.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 14. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 15. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego korzysta Klient. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 16. Dodatkowo zaleca się, aby Klient miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 17. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sklep oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Klienta.
 18. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z usług.
 19. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sklep ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 20. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 21. Magazyn Sprzedającego oraz jego biuro znajdują się pod adresem: Magazyn KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa.
§ 4.Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na towary, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer Firefox, Chrome, Opera, Safari,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.
§ 5.Zakładanie konta w Sklepie
 1. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić i przesłać formularz rejestracji konta oraz zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności. Po dokonaniu rejestracji oraz weryfikacji statusu Hurtownika przez Sklep, Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z loginem oraz danymi kontaktowymi sklepu.
 2. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta klienta. Prowadzenie konta jest bezpłatne.
 3. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do konta w sklepie.
 4. Sklep zaleca ustanowienie hasła do konta składającego się z co najmniej 8 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter).
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do konta.
 6. Utworzenie konta w sklepie umożliwia poprzez panel Klienta:
  1. dokonywanie zamówień,
  2. podgląd statusu realizacji zamówień,
  3. podglądu historii zakupów,
  4. zarządzanie wyrażonymi zgodami (wyrażanie zgody, wycofanie zgody),
  5. zmianę danych,
  6. usunięcie konta.
 7. Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta i zażądać jego usunięcia. W tym celu należy usunąć konto w zakładce panelu klienta lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze sklepem.
 8. Klient podając dane do konta oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
 9. Sklep może zawiesić lub usunąć konto Klienta jeżeli Klient narusza warunki Regulaminu, w szczególności:
  1. zamieszcza w treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego,
  2. dane Użytkownika są nieprawdziwe,
  3. podane dane nie należą do Klienta.
 10. Przed usunięciem konta Sklep powiadomi Klienta o swoim zamiarze i umożliwi mu odniesienie się do zarzutów w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.
§ 6.Zasady składania zamówienia
 1. Zarejestrowany Klient, który posiada konto w Sklepie, może składać zamówienia w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania Zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu należy:
  1. zalogować się do swojego konta,
  2. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  3. kliknąć przycisk “Przejdź do składania zamówienia” , kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym w Regulaminie terminie.
  5. Zamówienia można składać w każdym czasie. Zamówienia są obsługiwane w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu, tj. w godzinach 9.00-16.
 3. W celu złożenia telefonicznego zamówienia należy:
  1. skontaktować się ze Sklepem telefonicznie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 507 201 913 (opłata zgodnie z taryfą operatora),
  2. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędne do przyjęcia i realizacji Zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Towaru, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury,
  3. po złożeniu zamówienia za pośrednictwem telefonu oraz jego weryfikacji, Sklep prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) należy:
  1. wysyłając wiadomość email na adres skrzynki pocztowej Sklepu, podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Towaru, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury,
  2. po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jego weryfikacji Sklep prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 5. W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli jego zakup od dostawców Sklepu, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku Zamówienie jest anulowane.
 6. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sklep może zaproponować Klientowi:
 7. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi Towary, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep.
 8. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za Towar została dokonana (w całości lub w części), Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
 9. W formularzu Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sklepu co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) o wątpliwościach Sklepu. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających na podjęcie kontaktu z Klientem, Sklep udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
§ 7.Realizacja zamówienia
 1. Sklep dołoży wszelkich starań, aby wysyłki zamówień złożonych do godziny 12.00 w dni robocze były realizowane tego samego dnia roboczego, jednak uzależnione to będzie od możliwości obsługi magazynu. Zamówienia złożone po 12.00 w dni robocze wysyłane będą kolejnego dnia roboczego lub w najbliższym możliwym, wskazanym przez Sklep B2B terminie.
 2. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z regulaminem firmy przewozowej.
 3. Planowane terminy dostaw to 1 dzień roboczy od momentu nadania paczki. Sklep B2B nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu przez przewoźnika.
 4. Zamówienia mogą być odbierane osobiście z magazynu po uprzednim umówieniu takiego odbioru telefonicznie lub e-mailowo z obsługą Sklepu B2B w ustalonym ze Sklepem B2B terminie
§ 8.Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Po złożeniu zamówienia sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie weryfikuje przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sklep Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail (przyjęcie zamówienia do realizacji) zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a sklepem.
 2. 2. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich towarów po skompletowaniu całego zamówienia. Za każdą przesyłkę częściową Klient ponosi koszt dostarczenia przesyłki przez sklep.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru, będzie on gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w jego opisie. O gotowości towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sklep poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.
 6. Odbiór osobisty towaru przez Klienta jest bezpłatny.
 7. Fakturę potwierdzającą wykonanie zamówienia, Klient otrzymuje przy odbiorze zamówienia pod podanym adresem dostawy lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną.
§ 9Formy płatności
 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy wskazany w procesie realizacji zamówienia,
  2. przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności.
 2. Sklep realizuje przesyłki za pobraniem do kwoty 1000zł brutto.
§ 10.Reklamacje i zwroty
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja może zostać złożona:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@kidy.pl
  2. pisemnie na adres biura Sklepu: MAGAZYN KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Wymogi powyższe mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Wszystkie sprzedawane w Sklepie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera.
 5. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora Towaru.
 6. Reklamacje posprzedażowe (zakupiony przez Klienta Towar został odsprzedany i trafił do konsumenta) kierowane mogą być do Sklepu wyłącznie za pośrednictwem Klienta, który dokonał zakupu. Reklamacja posprzedażowa musi opierać się o aktualną formę przyjmowania reklamacji posprzedażowych.
 7. Stwierdzenie wady Towaru wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.
 8. Klient ustali ze Sklepem sposób i koszt transportu reklamowanych Towarów do Magazyn KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa
 9. Reklamowane Towary dostarczane są do Magazyn KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa na koszt Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji KIDY Sp. z o.o. zwraca koszt dostawy, ale w wysokości obliczonej o średnie wartości usługi transportowej zastosowanej do odesłania reklamacji.
 10. Sklep nie przyjmuje reklamacji które mogą wynikać z rozbieżności spowodowanych np. różnymi ustawieniami monitorów (różnica w kolorach i nasyceniu barw).
 11. Wszelkie braki i niezgodności towaru z fakturą należy zgłaszać w ciągu 72h od otrzymania przesyłki ze Sklepu. Po tym terminie reklamacje dotyczące zgodności faktury z otrzymanym towarem nie będą uwzględniane.
 12. Wszystkie przesyłki powinny być kierowane na adres biura Magazyn KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa.
§ 11.Gwarancja
 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancja udzielona przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta).
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanego towaru.
 3. Klient może reklamować towar posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji –Klient może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sklepu.
§ 12.Dane osobowe
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Kidy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kopijników 73B (Administrator danych).
 2. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w sklepie Internetowym a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Panel Klienta”) lub poprzez zgłoszenie od Sklepu.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu Internetowego w Polityce prywatności która jest integralną częścią Regulaminu.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
§ 13.Postanowienia końcowe
 1. Sklep ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw,
  3. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów,
  4. usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu.
 2. O każdej zmianie sklep poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta